Sectie LO

Vaksecties

De vaksecties worden aangestuurd door de sectievoorzitters. Aan de hand van een vakwerkplan dat jaarlijks wordt bijgesteld zorgen docenten ervoor dat de ambities uit het schoolplan en waar wij voor staan zichtbaar worden in het onderwijsaanbod en het pedagogisch-didactisch handelen.

Docenten

Voor vragen over het vak en de les kunt u contact opnemen met de vakdocent. U kunt de emailadressen hier vinden.

 

 

Coach

De coach is de persoonlijke begeleider van een groep leerlingen. Hij of zij is op de hoogte van de dagelijkse gang van zaken in de klas en de studieresultaten. Verder voert de coach individuele gesprekken met de leerling over zijn of haar welbevinden en studievoortgang. Daarnaast houdt de coach contact met ouders ouderavonden, zijn er leerling-ouders-coach-gesprekken of individuele gesprekken.

 

 

Junior coach

De eerste en tweede klassen hebben een junior coach. Dit zijn leerlingen in de bovenbouw die fungeren als brugfiguren tussen de ervaren coaches en de nieuwe leerlingen die hun eerste stappen zetten in het middelbare schoolleven. Zij ondersteunen onder meer bij verschillende activiteiten, maar kunnen ook een helpende hand zijn bij het geven van tips voor studeren en plannen. Wil je ook junior coach zijn, neem dan contact op met:

 

 

Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator coördineert de zorg en ziet erop toe dat elke leerling de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft. Deze coördinator voorziet docenten en coaches van advies en houdt contact met externe hulpverleners.

 

 

Leerlingcoördinator

De leerlingcoördinator ondersteunt de ondersteuningscoördinator in haar taken. Ze onderhoudt contacten met teamleiders, coaches, de ondersteuningscoördinator, leerlingbegeleiders, docenten en ouders. De leerlingbegeleider wordt ingeschakeld wanneer de problematiek van een leerling zodanig is dat specifieke begeleiding nodig is. De leerlingbegeleider kan zich richten op leerproblemen en op sociale en/of emotionele problemen en dient ter ondersteuning van psychisch en lichamelijk welbevinden. Naam en email:

 

 

Verzuimcoördinator

De verzuimcoördinator signaleert veelvuldig en langdurig verzuim. Zij vraagt bij leerlingen de absentieredenen op en legt bij ongeoorloofd verzuim sancties conform de geldende afspraken op. Er is een verzuimcoördinator voor de bovenbouw en een verzuimcoördinator voor de onderbouw. Wanneer nodig nemen zij elkaars werkzaamheden waar en overleggen zij met de leerplichtambtenaar. De taak van verzuimcoördinator wordt uitgevoerd door de leerlingcoordinatoren.

 

 

Decaan

De decaan geeft voorlichting en informatie over vervolgopleidingen en ondersteunt/adviseert in dit proces. De decaan is tevens verantwoordelijk voor de stages in leerjaar drie.

 

 

Externe begeleiders

Het Grotius College werkt ook samen met externe begeleiders en hulpverleners, zoals schoolmaatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg, Bureau VSV (Voortijdig Schoolverlaten), de schoolagent.

 

 

Schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit rector Minke Knol, teamleider Laurens van der Laan en Peter van Rijmenam en ondersteuningcoördinator Nathalie Colangeli.