We begrijpen dat ziekte soms onvermijdelijk is en dat leerlingen af en toe verlof nodig kunnen hebben. We hechten veel waarde aan het welzijn van onze leerlingen en streven ernaar om een ondersteunende omgeving te bieden, zelfs in tijden van ziekte of afwezigheid.


Verzuim en afmelden

SOM

Via uw ouderaccount kunt u inloggen in het leerling-informatiesysteem genaamd: Somtoday. Binnen  dit systeem kunt u de aanwezigheid van uw kind zien. Het verzuimoverzicht op een mobiele telefoon is minder overzichtelijk dan op een computer. Ons advies is om in te loggen via een computer. U kunt uw gegevens van uw ouderaccount opvragen door te mailen naar [email protected] 

Onderstaande codes kunt u mogelijk terugvinden in het verzuimoverzicht van uw kind: 

Code:Staat voor: Uitleg:
BEBegeleiding externLeerling heeft buiten school afspraak bij bijvoorbeeld een psycholoog.
BIBegeleiding internLeerling heeft op school een afspraak met bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk.
EAExtra activiteitBijvoorbeeld de buitenland reizen of de stageweek.
LELesverwijderingLeerling is uit de les verwijderd.
MBMedische begeleidingLeerling heeft een medische afspraak.
ONOnbekendLeerling is afwezig zonder afmelding.
SCSchorsingLeerling is geschorst.
SPSpijbelenLeerling heeft gespijbeld.
TOTe laat ongeoorloofdLeerling is te laat zonder geldige reden.
VEVerlofLeerling heeft verlof gekregen van de rector of verzuimcoördinator.
VPVervoersproblemenLeerling kan in verband met vervoersproblemen niet op tijd of niet aanwezig zijn op school.
VRVrijstellingLeerling heeft vrijstelling gekregen voor een bepaald onderdeel of vak.
ZKZiekLeerling is door ouders/verzorgers ziekgemeld

Ziekmelden

Indien de leerling ziek is, dienen de ouder(s)/verzorger(s) de school via de mail ([email protected]) vóór 09.30 uur op de hoogte te stellen.

Leerlingen die ziek naar huis gaan dienen zich eerst af te melden bij de receptionist. De ouder(s)/verzorger(s) melden vervolgens telefonisch dat de leerling thuis is aangekomen.

 

Betermelden en melden ander verzuim

Voordat de leerling de lessen weer gaat volgen, moeten ouders/verzorgers een betermelding doorgeven. Dit kan schriftelijk via een verzuimbriefje of via een mail naar [email protected]. Alle openstaande absentie na de eerste dag van het ziekteverzuim wordt n.a.v. deze betermelding in één keer overschreven. Het is namelijk niet haalbaar om ziekteverzuim dat meerderde dagen duurt dagelijks bij te werken. Ook ander verzuim kunt u melden via een verzuimbriefje of via de mail. Denk hierbij aan een doktersafspraak of een afspraak bij de orthodontist.

Verzuimbriefje

Standaardbriefjes zijn voor leerlingen te vinden bij de conciërge. Daarnaast kunt u er ook voor kiezen zelf een briefje te schrijven. Graag vermelden: voor-en achternaam leerling, datum, tijdstip en reden verzuim.

Om verzuim in SOM te kunnen verwerken moet dit gekoppeld worden aan een code. Om die reden vragen wij u om te vermelden tot welke categorie het verzuim behoort (medische begeleiding, begeleiding intern of begeleiding extern). U bent niet verplicht om deze melding verder te specificeren. Dit staat ook zo vermeld op het verzuimbriefje.

Leerlingen kunnen verzuimbriefjes inleveren bij de brievenbussen:

  • Brievenbus onderbouw: bij de conciërge
  • Brievenbus bovenbouw: bij lokaal 36

 

Al het verzuim moet volgens de richtlijnen van VSV binnen 48 uur gemeld worden. Indien een afspraak op voorhand bekend is, gelieve deze meteen te melden. Zo voorkomen we dat er ongeoorloofde absentie in SOM komt te staan.

Absentie a.u.b. niet melden via de lesdocenten. Zij kunnen een leerling alleen maar afwezig registreren en niet afmelden met de juiste reden. We streven ernaar om verzuimmeldingen zo snel mogelijk te verwerken. Als er geen vragen zijn ontvangt u hier geen terugkoppeling van. Het kan voorkomen dat er ongeoorloofd verzuim in SOM staat, omdat de melding nog niet is verwerkt. Dit heeft echter geen consequenties voor de leerling.

Aangepast rooster

Indien een leerling in aanmerking komt voor een aangepast rooster kunt u dit via de mail aanvragen bij de teamleider en de zorgcoördinator.

Verlof aanvragen

Eén dag: hiervoor kunt u contact opnemen met de verzuimcoördinator door een mailtje te sturen.

Meerdere dagen: hiervoor kunt u contact opnemen met de rector.

Mocht u meer informatie willen hebben voor verlof buiten de schoolvakantie om, vindt u hieronder een link met meer informatie.

 

Leerplicht

Leerlingen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn kwalificatieplichtig. Een startkwalificatie is minimaal een diploma havo, vwo of mbo niveau 2.

Indien een leerling te vaak te laat komt of spijbelt, heeft school een meldingsplicht bij leerplicht. Ouders/verzorgers worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Leerlingen die zonder geldige reden 3x te laat komen, moeten twee ochtenden om 8:00 uur op school corvéewerkzaamheden uitvoeren. Komt een leerling regelmatig te laat dan is de school verplicht om dit door te geven aan de leerplichtambtenaar van bureau VSV. Onze leerplichtambtenaar mevrouw Schuschke is iedere maandag aanwezig op Grotius. Naar aanleiding van een DUO-melding zal de leerplichtambtenaar het gesprek aangaan met de leerling.

Indien een leerling spijbelt dan haalt deze leerling het uur dubbel in. Tijdens deze inhaaluren schrijft de leerling strafwerk (schoolreglement).

Voor meer informatie over VSV kunt u terecht op:

 

Vervoersproblemen:
Mocht een leerling te vaak een les missen in verband met vervoersproblemen kan dit door leerplicht gezien worden als een vorm van spijbelen en kan er een gesprek volgen.

 

Jeugdarts

Wij hanteren op Grotius de MAZL criteria.

MAZL staat voor Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen. Met MAZL wordt er proactief gereageerd op ziekteverzuimsignalen. School, JGZ-organisaties en gemeenten werken autonoom samen om snel de problematiek te herkennen en een passende oplossing te bieden.

Door gebruik te maken van de MAZL-criteria, vier ziekmeldingen in twaalf weken of een zevende schooldag aaneengesloten, wordt zorgwekkend ziekteverzuim vroegtijdig gesignaleerd. Wanneer dit het geval is, gaat de school in gesprek met de leerling en ouders. Het doel is om samen met hen te kijken naar hoe de school kan ondersteunen.

Indien nodig vraagt de school bij de jeugdarts een MAZL-consult aan. De jeugdarts bespreekt en onderzoekt de gezondheidsklachten van de leerling en redenen van ziekteverzuim. Samen met de leerling en ouders wordt  de gewenste begeleiding of zorg bepaald. Ook adviseert de jeugdarts over deelname en gewenste aanpassingen aan het lesprogramma en onderwijsactiviteiten. De jeugdarts maakt hiertoe samen met leerling en ouders een ‘plan van aanpak’.

Wanneer het ziekteverzuim onnodig voortduurt, vraagt de school aan de leerplichtambtenaar om mee te denken en zo nodig de leerplicht te handhaven

Contactgegevens

Grotiuscollege:
Akerstraat 117, 6417 BM Heerlen
Telefoon: 045 5713952
[email protected]
voor zaken die niet gerelateerd zijn aan verzuim: [email protected]
Minke Knol
Rector Grotiuscollege
[email protected]
Laurens van der Laan
Teamleider Grotiuscollege
[email protected]
Nathalie Colangeli
Zorgcoördinator Grotiuscollege
[email protected]
Wenda Berend
GGD arts
[email protected]
Kiki Schuschke
Leerplichtambtenaar Grotiuscollege
[email protected]
Andrea Klein
Verzuimcoördinator onderbouw Grotiuscollege
[email protected]
Vivian Kockelkoren
Verzuimcoördinator bovenbouw Grotiuscollege
[email protected]

We willen benadrukken dat regelmatige aanwezigheid op school van groot belang is voor jouw educatieve groei en succes. Daarom moedigen we je aan om, indien mogelijk, verlof tijdens reguliere schoolvakanties te plannen. Dit minimaliseert de verstoring van het leerproces en zorgt ervoor dat je geen belangrijke lessen en activiteiten mist.